theatreWashington Announces New Initiatives to Support Washington Theatre